به ترنج گرافی خوش آمدید. امیدوارم لحظات خوبی را سپری کنید

آموزشگاه فنی حرفه ای در شعبه کرج شعبه اول:تهران نارمک* * * شعبه دوم:کرج خیابان ادهم بازار فرش کرج *** شعبه سوم:پاساژ آلانیوم گوهردشت کرج
و مجموعه کارگاه های تولید در سراسر ایران

تیام

کد طرح                      1015

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      96×69

تعداد رنگ                       24

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               448

قیمت نخ و نقشه 3.800.000

تمنا

کد طرح                      1014

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      102×69

تعداد رنگ                       27

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               480

قیمت نخ و نقشه 3.920.000

بهار

کد طرح                      1013

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر       97×77

تعداد رنگ                       19

تعداد گره                      359

تعداد رج(لایه)               455

قیمت نخ و نقشه 3.770.000

دل آرام

کد طرح                      1012

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر       97×77

تعداد رنگ                       17

تعداد گره                      359

تعداد رج(لایه)               455

قیمت نخ و نقشه 3.660.000

رویا

کد طرح                      1011

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر       76×92

تعداد رنگ                       21

تعداد گره                      357

تعداد رج(لایه)               432

قیمت نخ و نقشه 3.960.000

بی خیال

کد طرح                      1020

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      142×112

تعداد رنگ                       34

تعداد گره                      525

تعداد رج(لایه)               667

قیمت نخ و نقشه 4.780.000

سپیده

کد طرح                      1019

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      133×107

تعداد رنگ                       27

تعداد گره                      500

تعداد رج(لایه)               624

قیمت نخ و نقشه 4.220.000

ساغر

کد طرح                      1018

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      97×69

تعداد رنگ                       22

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               457

قیمت نخ و نقشه 3.950.000

پرستو

کد طرح                      1017

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      91×69

تعداد رنگ                       19

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               428

قیمت نخ و نقشه 3.820.000

رقص سماع 1

کد طرح                      1016

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      96×69

تعداد رنگ                       12

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               452

قیمت نخ و نقشه 3.760.000

پرواز

کد طرح                      1025

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      71×91

تعداد رنگ                       18

تعداد گره                      428

تعداد رج(لایه)               332

قیمت نخ و نقشه 4.130.000

ستایش

کد طرح                      1024

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      83×69

تعداد رنگ                       22

تعداد گره                      322

تعداد رج(لایه)               391

قیمت نخ و نقشه 3.820.000

نیایش

کد طرح                      1023

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      82×61

تعداد رنگ                       10

تعداد گره                      285

تعداد رج(لایه)               383

قیمت نخ و نقشه 3.650.000

لیلی

کد طرح                      1022

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      106×76

تعداد رنگ                      24

تعداد گره                      357

تعداد رج(لایه)               499

قیمت نخ و نقشه 4.580.000

رقص سماع 2

کد طرح                      1021

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      112×84

تعداد رنگ                       22

تعداد گره                      394

تعداد رج(لایه)               526

قیمت نخ و نقشه 4.370.000

عشق

کد طرح                      1030

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      103×104

تعداد رنگ                       27

تعداد گره                      500

تعداد رج(لایه)               496

قیمت نخ و نقشه 4.320.000

سما

کد طرح                      1029

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      125×100

تعداد رنگ                       58

تعداد گره                      471

تعداد رج(لایه)               588

قیمت نخ و نقشه 4.700.000

سنم

کد طرح                      1028

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      113×106

تعداد رنگ                       25

تعداد گره                     495

تعداد رج(لایه)              529

قیمت نخ و نقشه 4.380.000

شیدا

کد طرح                      1027

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      133×107

تعداد رنگ                       37

تعداد گره                      501

تعداد رج(لایه)               625

قیمت نخ و نقشه 4.800.000

پروانه

کد طرح                      1026

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      90×90

تعداد رنگ                       25

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               322

قیمت نخ و نقشه 3.900.000

جانان

کد طرح                      1035

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      87×140

تعداد رنگ                       52

تعداد گره                      660

تعداد رج(لایه)               406

قیمت نخ و نقشه 4.350.000

ترنج عشق

کد طرح                      1034

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      107×107

تعداد رنگ                       21

تعداد گره                      500

تعداد رج(لایه)               500

قیمت نخ و نقشه 4.650.000

دنیا

کد طرح                      1033

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      133×107

تعداد رنگ                       36

تعداد گره                      500

تعداد رج(لایه)               624

قیمت نخ و نقشه 4.950.000

رخساره

کد طرح                      1032

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      86×69

تعداد رنگ                       28

تعداد گره                      321

تعداد رج(لایه)               402

قیمت نخ و نقشه 3.720.000

فرشته

کد طرح                      1031

رجشمار                          33

ابعاد به سانتیمتر      83×130

تعداد رنگ                       44

تعداد گره                      612

تعداد رج(لایه)               390

قیمت نخ و نقشه 5.300.000

Translate »