به ترنج گرافی خوش آمدید. امیدوارم لحظات خوبی را سپری کنید

آموزشگاه فنی حرفه ای در شعبه کرج شعبه اول:تهران نارمک* * * شعبه دوم:کرج خیابان ادهم بازار فرش کرج *** شعبه سوم:پاساژ آلانیوم گوهردشت کرج
و مجموعه کارگاه های تولید در سراسر ایران

مرمت فرش - ترنج گرافی %

مرمت فرش

مباحث ما در بحث تخصص مرمت فرش به چند قسمت تقسیم می شود ایرادات فرش

1– چرایی ایرادات فرش

2– و نحوه تعمیر آن

3– ارائه خدمات سر بندی و پهنا بندی ( قایق و شیرازه ) و انواع آن

4– و در پایان نحوه نگهداری و مواظبت از فرش از مرحله نخست بافت تا استفاده نهایی اگر چه

5– شاید برخی دوستان این امر را در بحث مرمت وارد ندانند

مرحله نخست ایرادات فرش ایرادات فرش به چند دسته تقسیم می شوند که در زیر بدان اشاره می شود پارگی بریدگی و یا پوسیدگی

1– مور یا بید خوردگی

2– اختلاف اندازه در درازا و پهنا ( سره )

3– داشتن اختلاف رنگ ( ریه) بر وزن مزه

4– از بین رفتن پرز فرش ( ذرتی شدن )

5– نقصان در بافت از سوی بافنده و ناقص شدن و شکسته گی گلها و نقشه فرش

6– پدید آمدن حالت مواج در قسمتهای مختلف فرش بویژه در دو سر آن

7– برخورد هرگونه مواد به فرش مانند جوهر خودکار قیر نفتالین و غیره

8–بیرون زدگی پودها از پرز فرش

در مرحله یکم به علل پارگی بریدگی و پوسیدگی فرش می پردازیم البته بریدگی چندان مورد بحث نیست زیرا علت آن بجز دخالت عمدی شخص نمی تواند سبب دیگری داشته باشد و بدلیل خالی نبودن عریضه این ایراد ذکر گردید در مرحله ابتدایی پارگی فرش می تواند روی دستگاه بافت اتفاق بیفتد بدین ترتیب که فرش در حال بافت نه از قسمت تارهای خالی بلکه از قسمت بافته شده پاره شود دلایل آن در زیر ذکر می گردد ناکارآمد و یا ناشی بودن بافنده

1– که می تواند با سفت کردن بیش از حد دستگاه بافت موجبات پارگی فرش را فراهم آورد نا مرغوب بودن مصالح ( تار )

2– که فشار لازمه دستگاه را تاب نیاورده و پاره می شود دمای هوا

3– تغییر دمای هوا نیز می تواند بانی پارگی فرش گردد من بسیار برخورد کرده ام با پارگی فرشی که در زمستان بافت می شده و شب در اتمام کار بافنده به اشتباه بخاری کارگاه را خاموش کرده و سرمای شب باعث انقباض تارهای فرش شده و در نتیجه فرش پاره گردیده چله کشی بی تناسب روی دستگاه

4– برخی اوقات مشاهده می شود چله کش غیر ماهر طوری روی دستگاه چله کشی می کند که قسمتی شل و قسمتی سفت می شود که این امر نیز می تواند در برخی مواقع بویژه مواقعی که فرش را سفت می کند باعث پارگی قسمتهای سفت چله کشی شده شود اینها مواردی بودند که در مرحله بافت موجبات پارگی فرش را فراهم می کنند ولی در مراحل دیگر نیز ممکن است فرش پاره شود مانند پرداخت و یا پرز گیری فرش شستن فرش دارکشی فرش و حتی موقع حمل که اشاره می کنم بطوریکه دوستان و اساتید می دانند در قدیم فرش در حین بافت پرداخت و پرز گیری می شد ابتدا بوسیله چنگگ مخصوص گره های فرش از هم سوا و سپس بوسیله قیچی و کاملا دستی فرش پرداخت و پرز گیری می شد این روش بود تا حدود پنجاه سال پیش( البته اگر در زمان اشتباه نکنم ) آقای تماری در تبریز ابتدایی ترین ماشین پرداخت را ساخته و راه اندازی نمود و پس از آن فرشها با ماشین پرداخت شدند

مرمت فرش

این ماشین دارای یک تخته کار یک ریل هوایی یک موتور الکتریکی همرا با لوله جذب گرد و پرز بهمراه کیسه مربوطه است دارای دو سر که یکی کار چنگک که مخصوص جدا کردن گره های بهم تنیده شده و دیگری بمانند قیچی پرز های اضافه را می برد

این سر برش پرز و پرداخت است

و این سر کار چنگک را می کند
این طرز کار یک پرداخت کار است بطوریکه میبینید کافی است یک لحظه اشتباه کند و بلافاصله این دستگاه قادر است فرش را پاره کند
و اما در مرحله شستشو نیز ممکن است فرش پاره شود مرحله ای که ممکن است یک فرش پاره شود مرحله است دستگاه شلاق زن به جهت در آوردن هرگونه چرک و آلودگی از فرش مورد استفاده قرار می گیرد این دستگاه از یک محفظه که تعدادی تسمه بدان وصل است و یک عدد موتور الکتریکی تشکیل می شود و وقتی روی فرش بکار گرفته می شود این تسمه ها مانند شلاق روی فرش ضربه وارد می نماید که با اشتباه کارگر می تواند فرش را پاره کند

و اما پارگی فرش موقع حمل فکر می کنم صادر کنندگان محترمی که در گروه حضور دارند کم از چنگال قصابی مانند باربر کم نکشیده اند که موقع حمل بسته بندی حاوی فرش آن چنگال مخوف را بدون توجه در بسته فرو کرده و فرش درون آن را پاره و یا حداقل یک سوراخ بزرگ ایجاد کرده اند.
و اما پارگی فرش در زمان مصرف در خانه ها و یا محل های مصرف پارگی فرش می تواند به دلایل آتش گرفتن و پوسیدن بر اثر نشت آب از لوله های شوفاژ و یا گلدان و یا ریخته شدن اسید و مواد شیمیایی شکل بگیرد.

ابزار ھای مورد نیاز در مرمت دستبافته ھا

مرمت دستبافته ھا فرایندی ھست که به ابزار ھای متفاوتی نیاز دارد .ابزاری که ھر مرمت کار استفاده
میکند ھم باید راحت عمل کرده و ھم کار مرمت کار را اسان بکند ابزاری کھ مرمت کار استفاده میکند.
تاثیرات زیادی در روند کارو سھولت کار دارد .محل کار تمیز و روشنایی درست تاثیر در روحیه
مرمت کار و کار ھایی کھ انجام میدھد دارد .در زیر تعدادی از ابزاری که مرمت کار نیاز دارد و یا نیاز
خواھد داشت را معرفی میکنیم .تعدادی از این ابزارھا ھر لحظه در دست مرمت کار است مثل قیچی و
انبر ، و تعدادی ابزار ھست که سالی یک بار ھم ممکن است که مرمت کار از ان استفاده نکند.

١ چاقوی چنگال

برای حرکت و تغییر موقعیت ردیف ھای فرش و یا ھر دست بافته ای به کار میرود .از این ابزار مرمت کاران تبریزی در کار دفه کاری استفاده میکنند.

چاقوھای بافتسایز ھای مختلف برای بافت رج شمارھای مختلف

٣- چاقو ھای خواب یا گردن دراز


به کار میرود U بیشتر برای پوت گذاری و غربیله و بافت از روی فرش با گره

4.قیچی تخت

برای سرنخ زدن و سر راست کردن ریشھ ھای دست بافت ھا بھ کار میگیرند

۵- قیچی کج ( ترک )

برای پرداخت و در مرحله تکمیلی رفو به کار میگیریم

۶- قلاب پشت ( ترک )

ترمیم بید خوردگی از پشت که سایز ھای مختلفی برای رج شمار ھای مختلف به کار میاید

٧- قلاب رو یا قلاب خواب مشھد

برای مرمت از روی فرش در بید خوردگی بھ کار میرود ( در مشھد بیشتر استفاده می کنند )

٨- سوزن


انواع سوزن ھای شیرازه یا چرم دوزی با سایز ھای متفاوت و سوزن ھای مختلف برای سوزن کاری از

پشت فرش کھ معمولا برای رجشمار ھای مختلف سایز ھای مختلف داریم

٩- بطری یا چیزی مثل سیلندر برای سوزن کاری از پشت و خواب رو بھ کار میاید

١٠ – ظرف گود یا کاسھ

برای تخلیھ گره ھا و یا کار با قلاب پشت بھ کار میرود

١١ – کیله

برای برس کردن روی رفو بھ کار میرود . پشم بافتھ شده را نرم میکند و قیچی کاری راحتر شده و پشم کشیده شده و پشت فرش صاف شده و گره ھا جا می افتند

١٢ – گشو یا قاشین

وسیلھ ای کھ بعد از بافت قسمت آسیب دیده از آن استفاده می شود تا در ھم رفتگی پرزھا را باز کند،

ابزاری است فلزی و با دندانه ھای درشت در لبه آن، شکل اره ای آن نیز وجود دارد.بیشتر برای فرشھای روستایی با رج شمار پایین به کار می رود.

١٣ – سنگ چاقو تیز کنی

١۴ – موکش

برای بیرون کشیدن گره ھای ناتمام و ناقص و پوسیده یا تمیز کردن رفو ھای فرش کھنه به کار میرود

١۵ – شانه

برای برس کردن و مرتب کردن ریشھ ھای فرش بھ کار میرود

١۶ – میل بافندگی

میل ھای کوچک بافت برای کار پوت گذاری و بافت گلیم بھ کار میرود ( بیشتر در ترکیھ استفاده میشود )

١٧ – سوزن بافت گلیم

سوزنی مثل سوزن شیرازه ھست با این تفاوت کھ نوک این سوزن تیز نیست ( در ترکیھ برای بافت گلیم بھ کار میرود )

١٨ – ماسک

محیط مناسب و تمیز و مرمت کار سالم

١٩ – اتو

برای اتو وعملیات تکمیلی بھ کارمی گیریم

٢٠ – انواع نخ ھای دوگره

نخ ھایی که وکس دار با اغشته به موم ھستند بھترین نوع نخ برای دوگره میباشند و ھیچ موقع از روی چله ھای پنبه ای و یا ابریشمی بیرون نمی ایند .

٢١ – انواع نخ سوزن کاری

٢٢ – میخ ھا با سایز ھای متفاوت

٢٣ – چھار چوب

چھار چوب ھا با سایز ھای متفاوت برای کار ھای مختلف و سربافی

٢۴ – تخته صاف

برای عملیات تکمیلی وقیچی کاری و یا ثابت کردن فرش بھ کار میرود برای تعویض تار ھا و یا پوت و یا کار ھای متفاوت مثل در ریشھ کشی دستبافته

٢۵ – دفه بافت و دفه رفوگری

دفه رفوگری کوچکتر از دفه بافندگی میباشد

٢۶ – درفش

برای تخلیه گره ھا و یا بیرون کشیدن تار و یا پوت به کار می رود

٢٧ – چکش

٢٨ – موکت بر

٢٩ – دمباریک یا امبر دستی

٣٠ – میخ کش

٣١ – موم عسل

برای وکس کردن نخ بھ کار میرود و برای سھولت در سوزن کاری ٣٢ – چرم


برای چرم دوزی کنار ھای فرش

٣٣ – نخ چرم دوزی

٣۴ – نخ ھای پنیھ ای و پشمی برای پوت گذاری با رنگ ھای مختلف

٣۵ – نخ ھای پنبھ و ابریشمی با سایزھای مختلف برای جا گذاری تار ھا

٣۶ – قلم ( ماژیک ) ھای مناسب برای قلم کاری در مواقع نیاز

٣٧ – رنگ ھای جوھری برای قلم کاری پایان کار تکمیلی

٣٨ – پوست گردو

برای کھنھ کردن رنگ ھای خیلی سفید

٣٩ – پوست انار

۴٠ – پوست پسته

۴١ – مشعل و الکل

۴٢ – مواد مختلف برای لکھ برداری
مثل ھیدوسولفیت ، ماست ، جوھر لیمو ، پرمنگنات ،

۴٣ – انواع قلم مو برای استفاده در قلم کاری و لکھ برداری

۴۴ – کاسھ ھای کوچک برای استفاده در قلم کاری و لکھ برداری

۴۵ – متر

۴۶ – چاقو نوک تیز

برای جابجایی ردیف ھای بافتھ شده یا فھ کاری ( مرمت کار ھای تبریزی از این وسیلھ بیشتر استفاده میکنند )

47 خامھ پشمی و ابریشمی

-48 سنگ پا

در لکھ برداری بھ کار میرود

سربندی فرش

گلیم بافی فرش در دو سوی آن یکی از راه های افزایش عمر فرش و جلوگیری از ریختن و خارج شدن گره آن می باشد. اگر گلیم بافی فرش به هر دلیل شُل شده باشد و یا تشخیص داده شود که مقدار آن، مقاومت لازم برای حفاظت فرش را ندارد، معمولاً در انتهای ریشه های فرش، اقدام به گره زدن می نمایند. این امر به ویژه در فرش های کهنه که در معرض شست و شو قرار می گیرند بسیار حایز اهمیت است.

مهمترین و متداول ترین این گره ها عبارتند از:

دوگره:

تایی تقسیم می ۵ الی ١برای ایجاد دو گره بر روی ریشه های فرش، تمام ریشه های فرش را به دسته های کنند و اولین دسته را توسط دست چپ می گیرند. سپس با دست راست نخی شبیه به نخ پود، اما با تاب کمتر را توسط شصت و سبابه گرفته و پس از آن که آن را دو دور به دور انگشت میانه، سبابه و شصت گرداندند، اولین تایی ریشه ها را از داخل آن بیرون آورده، امتداد نخ را با دست راست هدایت نموده و به این ۵ یا ١دسته ی ترتیب گره ای که ایجاد شده، بر روی اولین دسته ی ریشه ها قرار می گیرد. این گره دقیقاً به انتهای ریشه ها هدایت شده و باعث استحکام گلیم بافی و یا بافت فرش می گردد. این عمل را به ترتیب بر روی دسته های دوم، .سوم و … از ریشه های فرش تا به آخر انجام می دهند
روش مذکور معمولاً بر روی فرش های جوان و نوبافت که دارای ریشه های سالم و بلند هستند انجام می گیرد. اما چنانچه فرشی به هر دلیل کهنه و پاخور شده باشد و به عبارتی چله های آن پوسیده و بسیار کوتاه شده .باشد، روش مذکور به راحتی میسر نبوده و برای ایجاد دو گره از نخ و سوزن استفاده می نمایند

گره نخودی

برای ایجاد گره نخودی لازم است طول ریشه ها به حد لازم بلند باشد. برای ایجاد این نوع گره، ریشه ها را در تایی گرفته و به صورت متداول به دور یکدیگر پیچانده، گره می زنند. چنانچه فرش، قدیمی ۵ الی ١دسته های و ریشه های آن کوتاه باشد، ابتدا اقدام به اضافه نمودن ریشه های جدید و بلند در دو طرف فرش می نمایند و .سپس به صورت گفته شده گره نخودی را ایجاد می نمایند.


گره پنجره ای

این نوع گره بیشتر جنبه ی تزیینی دارد و لازم است ریشه ها بسیار بلند باشد. روش کار چنین است که ابتدا در انتهای ریشه ها گره نخودی و یا حتی دو گره ایجاد کرده، سپس امتداد ریشه های همجوار را نیز با فاصله ای در سانتی متر از گره نخودی، دوباره با هم گره ی معمولی می زنند. مجدداً امتداد ریشه ها را از ١ الی ١.۵حدود ١ محل قبلی و با فاصله ی سانتی متر با ریشه های همجوار گره می زنند. در نهایت کلیه ی ریشه های ١ . الی ۵ فرش به صورت پنجره ای تغییر شکل می دهد. این گره ی تزیینی معمولاً بر روی فرش های نفیس گل ابریشم .تبریز، اصفهان، نایین و ابریشمی ایجاد می گردد.

لفافه دوزی ریشه های فرش

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که با مشکل از بین رفتن و پارگی ریشه های فرش در خانه مواجه شوید، ریشه های فرش یکی از مهمترین قسمت های فرش است که باید حتما از آن محافظت کنید، چراکه در صورت پوسیدگی آنها امکان آسیب رسیدن به بدنه اصلی فرش هم وجود داره.

معمولا ریشه های بالا و پایین فرش دستباف دارای کرباس یا گلیم بافی و یا پود زیر و رو هستند که از حرکت گره ها انتهای بافت به سمت بیرون و آسیب به آنها جلوگیری میکند و یا یکی از انواع دوگره های معمول در بازار نقش زیبایی و حفاظت از بافت سر ریشه های فرش شما رو ایفا میکنه.
ریشه ها ی فرش نسبت به بقیه نقاط فرش بیشتر در معرض آسیب هستند به دلیل اینکه با پود و گره در هم تنیده نشده و در مجاورت با خاک و آب و رطوبت و تماس فیزیکی مستقیم قرار داره.
همیشه هنگام جارو کردن فرش به تمیزی و مراقبت ریشه های فرش هم توجه کنید.
وقتی قالی دستبافتان رو به قالیشویی میفرستید به تکنیسین قالیشویی تاکید کنید که از مواد اسیدی قوی برای سفیدی ریشه های فرش شما استفاده نکند .
این کار باعث پوسیدگی و پایین آمدن عمر آنها میشود.
کوچکترین آسیب و پارگی چله هارو به شکل منطقی درمان کنید
این کار از آسیب و پیشروی آن به بافت اصلی جلوگیری می کند.

چسب زدن به ریشه ها شاید روش خوبی به نظر برسد اما زیان های آن بیشتر از مزایای آن است.
چرا که مواد شیمیایی چسب های نواری و چسبندگی آنها باعث پوسیدگی و کثیفی چله های می شود.
هنگام راه رفتن روی آن چسب جمع می شود.
هنگامی که می خواهید چسب را بکنید ریشه های فرش هم کم کم کنده می شوند.
بعد از کندن چسب هم چنان جای چسب روی ریشه ها می ماند و تمیز کردن آن بسیار سخت است.
و نیاز به مواد شیمیایی دارد که ممکن است برای ریشه های فرش ضرر داشته باشد.
کاور ریشه فرش یک کاور است که هیچ نوع چسبی هم روی آن ندارد.
روی لبه های فرش محکم می شود و از کثیف شدن و نا مرتب شدن ریشه فرش جلوگیری می کند.
عمر ریشه فرش افزایش می یابد و بعد ها نیاز به ترمیم ریشه فرش پیدا نمی کنید.

روش لفافه دوزی روشی مناسب است برای حفظ ریشه ها و هچنین زیبایی آن.
نوع پارچه برای این کار معمولا متقال و یا برزنت است و گاها در برخی مناطق از جاجیم های ماشین باف هم استفاده میشه.
در این روش محافظتی ریشه های فرش را تا میکنند و دور داخل این پارچه قرار میدن و بعد دو طرف پارچه رو به ابتدای بافت کوک میزنن.
این پارچه های نخی مشبک هستند و به راحتی هوا را در خود جریان میدهند.
این روش باعث تمیز ماندن ریشه ها و همچنین جوگیری از بعضی از آسیب های شیمیایی و فیزیکی می شود.
کاور توری نوع دیگری از محافظ سر ریشه های فرش

این نوع کاور توری هم یک نوع کاور مناسب و اصطلاحا شیشه ای نامیده می شود که ضمن اینکه چله های از ریشه ها تا حد قابل توجهی حفاظت میکنه و از یکی از مزیت ، فرش تا حدودی در معرض نمایش قرار میگیره های اون نسبت به دیگر کاور ها عبور جریان هوا می باشد.
طریفه نصب این کاور با نوار باریک چسبی در لبه های فرش هست که خیلی قوی نیست و تقریبا آسیبی به فرش وارد نخواهد کرد.
البته کاور های مختلفی دیگری هم در بازار موجود هست مثل کاورهای پلاستیکی که باعث یکسری آسیب ها و پوسیدگی های در طول زمان برای ریشه ها می شود.
در اماکن عمومی و مذهبی که فرش های دستباف استفاده میشه و به دلیل تردد زیاد معمولا از لفافه دوزی برای ریشه های سر و ته فرش استفاده میشه.

با پارچه متقال و یا برزنتی
لفافه دوزی با برزنت و متقال در خیلی از اماکن عمومی با دست انجام میشه و تقریبا کار زمان بر و سختی هست.
ساعت زمان نیاز باشه ۵ متری۶ شاید برای دوخت یک
تمام فرش های حرم امام رضا (ع )و حضرت معصومه(س )لفافه دوزی دارن و بعد از مدتی که کثیف و سیاه میشن و برای تعویضشون اقدام میشه.
گره در سر ریشه فرش انواع مختلفی دارد که از مهمترین و پر کاربردترین آنها میتوان
دوگره
گره پنجره ای یا شبکه ای
گره نخودی
دوگره های تزیینی را نام برد
دوگره:
محکمترین و زیباترین گره در سر ریشه های فرش دوگره می باشد و از شل شدن بافت در ابتدا و انتهای فرش جلوگیری میکند
که اکثرا در فرشها استفاده میشود و زیبایی خاصی به آن می دهد و همچنین در فرش هایی که ریشه های آن آسیب دیده بعد از ترمیم ریشه فرش ،روی آن اجرا می شود.
بهتر از از نخ های پنبه ای و محکم برای ایجاد این گره ها استفاده نمود.

نحوه کار:
فرش را از پشت روی میز یا زمین پهن نموده به صورتی که تسلط کامل به سر ریشه های آن داشته باشیم.
قبل از شروع کار از عدم شلی پود ها در گلیم بافی یا سوف اطمینان حاصل میکنیم.
جفت می باشد به صورت دسته ای جدا می ۶ تا١ نسبت به رجشمار فرش تعدادی از تارها را که معمولا بین کنیم
نخی را که برای دوگره انتخاب کرده ایم در امتداد دسته اول چله ها از سمت چپ قرار داده و با دست چپ نگه میداریم و با دست راست به کمک دو انگشت اشاره و انگشت وسط حلقه ای ایجاد می کنیم .

دسته چله را از داخل حلقه رد نموده و آن را در انتهای ریشه قرار میدهیم

نخ را کشیده تا گره اول محکم شود

این عمل را یکبار دیگره تکرار میکنیم

به دلیل اینکه این چرخش حلقه ای دوبار روی صورت میگیرد با آن دوگره میگویند

ایجاد حلقه دوم و انتقال آن به انتهای دسته انتخاب شده

دقت کنید که کشش نخ یکدست باشد

و هر دسته انتخاب شده از لحاظ تعداد یکی باشد

این کار را تا پایان ادامه می دهیم

دوگره پنجره ای یا شبکه ای:

این نوع گره در فرش های نفیس و چله ابریشم کاربرد بیشتری دارد

این گره همانند دوگره فوق میباشد با این تفاوت که بعد از پایان یک ردیف دوگره اقدام به دوگره زنی در دو یا سه ردیف بالای دوگره اول می کنیم.

برای ایجاد این گره حتما باید تعداد دسته های جدا شده تارها به صورت زوج باشد پس از پایان ردیف اول دوگره، از سمت چپ شروع و نصف تارهای دسته اول و نصف تارهای دسته های کناری رو جدا نموده و دوگره روی آن ایجاد می نماییم .

به همین ترتیب از هر دسته نصف را جدا نموده و با نصف دسته کناری در کنار هم قرار داده دوگره می زنیم

نمایی از دوگره شبکه.

این کار را تا ۳ یا ۴ ردیف برای زیبایی بیشتر میتوان ادامه داد

دوگره های تزیینی:

روش ایجاد این گره همانند دوگره معمولی است با این تفاوت که از نخ های رنگی و تعداد گره های بیشتری در یک دسته تار جدا شده استفاده می شود.

این گره بیشتر در فرشهای تمام ابریشم و چله ابریشم نفیس کاربرد دارد

ابزار مورد نیاز این نوع گره همانند دوگره معمولی درفش و قیچی و نخ های رنگی می باشد.

انتخاب نخ برای دوگره تزیینی و طرح دار بستگی به رنگ آمیزی فرش دارد که معمولا بر اساس سه یا چهار رنگ اصلی فرش انتخاب می شود

این گره طرحهای مختلفی دارد که از رایج  ترین آنها.

گره آبشاری

گره چشمی یا لوزی

گره پرچمی

گره سلاطینی گره فضا

این گره طرحهای مختلفی دارد که از رایج  ترین آنها.

گره آبشاری

گره چشمی یا لوزی

گره پرچمی

گره سلاطینی گره فضا میباشد.

مدل آبشاری یا تپه ای:

همانند دوگره معمولی عمل میکنیم با این تفاوت که برای ایجاد شکل فوق (تپه)تعداد گره ها روی هر دسته چله را با شمارش مشخص می زنیم

از سمت چپ گره اول را دوگره میزینم.

دسته دوم ۴ گره

دسته سوم ۶ گره

دسته چهارم ۸ گره

دسته پنجم ۱۰ گره

دسته ششم ۱۰ گره دسته هفتم   ۸ گره

دسته هشتم ۶ کره

دسته نهم ۴ گره

دسته دهم ۲ گره

و دسته دوازدهم نیز ۲ گره به این ترتیب شکل تپه اول بوجود می اید

باید توجه داشته باشید که هنگام قرار دادن گره ها در یکدسته با حساسیت بالا روی هم قرار گیرند تا زیبایی کار بیشتر نمایان شود

برای زیبایی بیشتر از یک نخ رنگی دیگر استفاده میکنیم.

پس از اتمام دوگره تپه ای روی آن با یک رنگ دیگر دوگره ساده (یک جفت گره روی هم ) میزنیم این کار را تا پایان ادامه می دهیم

دوگره ساده روی تپه ای اصلی را میتوانید با چند رنگ مختلف برای زیبایی بیشتر روی هم اجرا  نمایید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »